ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KUN&PARTNER ÜGYVÉDI TÁRSULÁS tagjainak adatkezelési szabályairól és gyakorlatáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 216/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR Rendelet) 13. és 14. cikkei, a KUN&PARTNER Ügyvédi Társulás tagjai, mint Közös Adatkezelők (a továbbiakban: Ügyvédi Társulás) az Ön személyes adatainak nyilvántartásáról és kezeléséről az alábbi tájékoztatást adják.

I. Fogalom-meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„JÜB”: teljes nevén Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer
A KEKKH kezelésében lévő szolgáltatói rendszer, amely az ügyvédek, a közjegyzők és a bírósági végrehajtók számára a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében személyi- és okmány-nyilvántartásokból, valamint jármű-nyilvántartásból elektronikus úton szolgáltat adatokat a személyazonosság-, illetve okmányvalódiság megállapításához, továbbá a járműtulajdonosi adatok megállapításához, lakcím-tudakozódáshoz.

II. Adatkezelők

Adatkezelő megnevezése : Kun Péter Ügyvédi Iroda
Székhelye és postai címe : 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C fe. 28.
Telefonszám: +36-1-411-2160
E-mail: office@kunadvocate.hu
Regisztrációs száma: Budapesti Ügyvédi Kamara, 1474

Adatkezelő megnevezése : Kertész Éva Ügyvédi Iroda
Székhelye és postai címe : 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C fe. 28.
Telefonszám: +36-1-411-2160
E-mail: office@kunadvocate.hu
Regisztrációs száma: Budapesti Ügyvédi Kamara, 3447

A Kun & Partner Ügyvédi Társulás tagjai a Kun Péter Ügyvédi Iroda, a Kertész Éva Ügyvédi Iroda, mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Ügyvédi Irodák vagy az Ügyvédi Társulás tagjai) jelen tájékoztató tartalmát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az Ügyvédi Irodák tagjai és munkatársai közreműködnek az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások teljesítése során, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A GDPR Rendelet 26. cikkében foglaltak szerint az Ügyvédi Irodák közös adatkezelőknek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen határozzák meg. Az Ügyvédi Társulás tagjai, mint közös adatkezelők együttműködésének, illetve közös adatkezelésének célja az ügyvédi megbízási szerződések előkészítő folyamatainak lebonyolítása és a megbízók részére nyújtott szolgáltatások hatékony teljesítése. A közös adatkezelésre az Ügyvédi Irodák közösen jogosultak.

III. Adatkezelési tevékenységek

A jelen pontban meghatározott adatkezelési tevékenységek tekintetében az adatkezelő Ügyvédi Irodák együttesen, egyetemleges felelősség mellett, közös infrastruktúra kialakításával járnak el. Az Ügyvédi Társulás tagjai az alábbi esetekben, a következő adatkezelési célokkal kezelnek személyes adatot:

1. Álláshirdetésre jelentkezés

Az adatkezelés célja : álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése a felvételi folyamat során.

Az adatok továbbítására harmadik személyek részére nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja : az Ügyvédi Társulás által meghirdetett pozícióra való jelentkezés megküldésével az érintett kifejezett hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt adatok álláshirdetéssel kapcsolatos kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre : az Ügyvédi Társulás tagjai az önéletrajzban megadott adatokat kezelik az álláshirdetésre történő jelentkezésekkel összefüggésben.

Az adatkezelés időtartama : amennyiben az Ön pályázata sikeres, és a meghirdetett állást Ön tölti be, úgy az Ügyvédi Társulás tagjai az önéletrajzában foglalt személyes adatokat a fenti célból nem kezelik a továbbiakban, azokat ezen cél tekintetében törlik. Az állásra fel nem vett jelentkező adatai az állás betöltéséről hozott döntést követően további egy évig megőrzésre kerülnek arra az esetre, ha esetleg a meghirdetett pozíció ismételten megüresedik. Az önéletrajzában foglalt személyes adatai a beküldéstől számított egy év elteltével törlésre kerülnek.

2. Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az Ügyvédi Társulás bármely tagja és Ön, az Ön munkáltatója vagy az Ön érdekeltségében álló gazdálkodó szervezet között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az ügyfélnek, az ügyfél képviselőinek, az ellenérdekű feleknek, tanúknak, szakértőknek és egyéb természetes személyeknek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatos személyes adatait az Ügyvédi Irodák kezelik.

Az adatkezelés célja : az ügyvédi megbízási szerződésben foglaltak teljesítése, az ügyfél jogi érdekeinek képviselete, ezzel kapcsolatos kommunikáció

Bizonyos megbízások esetén az adatkezelés kötelező, az eljáró ügyvéd az ügyfele személyes adatait az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 32-33.§§, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6-21.§§-ai, illetve 73.§ (1) bekezdése alapján köteles rögzíteni és kezelni.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése): az Üttv. 1.§ (1) bekezdése és 32-33.§-ai, és Pmt. 6-21.§§, 73.§ (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre :

Természetes személyekkel kapcsolatosan:

 • természetes személyazonosító adatok
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely

· állampolgárság, menekült, hontalanság, bevándorolt stb.

 • azonosításhoz használt okmány típusa és száma
 • arcképmás és aláírás
 • JÜB adatigénylés során kapott válasz azonosítója

· azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező.

Jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kapcsolatosan:

 • név, rövidített név
 • székhely, magyarországi fióktelep
 • cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma

· ezek hiányában nyilvántartó szerv neve, ill. létrejöttéről, bejegyzéséről szóló határozat száma

 • főtevékenysége

· a képviseletében eljáró természetes személy személyazonosító adatai, beosztása

· kézbesítési megbízottjának az azonosításra alkalmas adatai

· azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a jogi személy azonosítása kötelező.

Az ügyvédi megbízási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából szükséges további személyes adatok:

 • kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)
 • személyi azonosító jel
 • ügyfél adószáma, adóazonosító jele
 • ügyfél bankszámla száma

Az Ügyvédi Irodák által kezelt személyes adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül működő pénzügyi információs egység részére, valamint a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra a Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, illetve a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.

A Pmt. 22. § (1.) bek. szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

Mindezek mellett adattovábbításra a megbízás ellátása érdekében, illetve az ügy által megkívánt esetben sor kerülhet (pl. perben képviselt EGT-n kívüli ügyfél részére az ellenérdekű fél, tanú vagy szakértő adatainak megküldése, vagy a megbízás alapjául szolgáló ügy iratainak más közreműködő ügyvéd részére történő továbbítása). Ilyen esetekben egyedileg tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezelés időtartama : az Ügyvédi Irodák az ügyekről vezetett nyilvántartásukban rögzített adatokat a megbízás megszűnését követő 5 évig kezelik, míg azon ügyek kapcsán, amelyekben a jogi képviselet kötelező, az Üttv. 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok kezelése az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését, illetve az ügyleti megbízás teljesítését követő 8 évig történik. Amennyiben a megbízás során okirat ellenjegyzése történik, úgy az adatokat az okirat ellenjegyzését követő 10 évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 évig kell kezelni. (Üttv.53.§ (3) és (5) bekezdések, Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés)

3. Egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelés

A fenti 2. pontban rögzített eseteken túlmenően - a megbízás tartalmától függően - jogszabály további adatok kezelését is kötelezővé teheti.

Az adatkezelés célja : a jogi követelményeknek való megfelelés; adatnyilvántartási és beszámolási kötelezettségek teljesítése; hatósági vizsgálatoknak és más kormányzati, hatósági, kamarai követelményeknek történő megfelelés

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése); az Üttv. 1.§ (1) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre : az Üttv. 32-33.§§,, mind a Pmt. 6-21.§§ alapján az ügyvédeket terhelő adat-nyilvántartási kötelezettségeken túlmenően az egyes megbízások során további adatnyilvántartási és beszámolási kötelezettségeket írhatnak elő különböző eljárási vagy pénzügyi jogszabályok, kamarai szabályzatok. Az Ügyvédi Társulás tagjai a jogszabályok által előírt körben a hatósági vizsgálatoknak és más kormányzati, hatósági, kamarai követelményeknek történő megfelelés érdekében is kezelhet, illetve továbbíthat adatot.

Ezen esetekben a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, továbbíthatóságát, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény vagy egyéb jogszabály határozza meg, amelyről ügyfeleinket egyedileg tájékoztatjuk a megbízás specialitásának megfelelően.

4. Számlázás

Az adatkezelés célja : a megbízásokhoz kapcsolódóan számla vagy számlák kiállítása

Az adatkezelés jogalapja : a Számviteli törvény 166.§ (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre : a számla kiállításához szükséges és a számlán szereplő adatok

természetes személy esetén : név, lakcím, adóazonosító jel

szervezet esetén : név, regisztrációs szám, adószám, székhely, bankszámla szám

Továbbá, a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása

Az adatkezelés időtartama : A számviteli és adó jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (1) bekezdése alapján 8 évig kell kezelni.

Ennek megfelelően az ügyfél által megbízott ügyvédi iroda a számviteli és adó jogszabályoknak való megfelelés, számlák kiállítása, valamint adók, járulékok és egyéb közterhek megfizetésével kapcsolatos kötelezettségei teljesítése céljából az ügyfelek személyes adatait a P.I.K. Audit Kft., mint adatfeldolgozó (Cg. 01-09- 974966, székhely: 1115 Budapest, Somogyi út 20. 2. em. 1.) részére átadja.

5. Hírlevél

Az adatkezelés célja : a munkatársaink által szerkesztett hírlevél ügyfeleink/partnerek részére történő megküldése

A hírlevél megküldésével Ügyvédi Társulásunk célja, hogy ügyvéd kollégáink publikációiról ügyfeleinket tájékoztassuk. Hírlevelet kizárólagosan azon ügyfeleinknek és partnereinknek küldünk, akik ehhez hozzájárulnak. A hozzájárulás megadására sor kerülhet személyesen, vagy az email elérhetőség megadásával is. A hozzájárulás az Ön részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a kapcsolattartás érdekében megadott e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel, melyet követően az Ügyvédi Társulás tagjai már nem jogosultak további hírlevél küldésére. Az ezen jogcímen kezelt adatok továbbítására harmadik személyek részére nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás).

A kezelt személyes adatok köre : az ügyfél neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama : a hozzájárulás visszavonásáig.

IV. Honlap és sütik

Az Ügyvédi Társulás tagjainak közös honlapját ( www.kunadvocate.hu) és levelezőrendszerét a Kun Péter Ügyvédi Iroda üzemelteti (a továbbiakban: Honlap és Levelezőrendszer).

Az Adatkezelők által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat az azon tárolt valamennyi tartalomból. Nem kívánjuk egyedileg azonosítani a Honlap látogatóit és a Levelezőrendszerben résztvevőket, kivéve, ha önként adják meg adataikat a Honlapon vagy a Levelezőrendszeren keresztül valamilyen módon. A Honlapon és Levelezőrendszerben személyes adatok gyűjtése csak személyes adatokat tartalmazó e-mail (pl. CV) küldésén keresztül valósulhat meg.

A Honlap ugyanakkor a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapot látogató számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése, de ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető. A cookie-t Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlapunk működése nem teljes értékű.

V. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok az Ügyvédi Társulás székhelyén, azaz a 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C fe 28. szám alatt található irodában, zárt informatikai rendszeren kerülnek tárolásra. Az Ügyvédi Társulás tagjai megtesznek minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő esetleges támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyi kör korlátozott. Az Ügyvédi Irodák részére informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók, illetve könyvelési feladatokat ellátó partnereink szükség szerint az adatokhoz hozzáférhetnek. Munkatársaink és szolgáltató partnereink szerződésben rögzített titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Ügyvédi Társulás tagjai felé, amelyeknek megfelelően az adatfeldolgozók kötelesek az adatok biztonságát és bizalmasságát tiszteletben tartani és tevékenységük során megtartani.

VI. Ügyfeleinket az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok

Ön bármelyik adatkezelő Ügyvédi Iroda vonatkozásában és bármelyik adatkezelő Ügyvédi Irodával szemben gyakorolhatja a GDPR Rendelet szerinti jogait. Mindezek alól kivételt képez, amennyiben valamely jog vagy kötelezettség jelen tájékoztató vagy az Önnel megkötött megbízási szerződés tartalma szerint kifejezetten csak valamely adatkezelőre vonatkozóan áll fenn.

Az adatkezelő Ügyvédi Irodák az érintettől érkezett megkeresések teljesítése céljából közös kapcsolattartóként a Kun Péter Ügyvédi Irodát jelölik meg (levelezési cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C fe 28.; telefonszám: +36-1/411-2160; e-mail cím: office@kunadvocate.hu, a továbbiakban: Kapcsolattartó).

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Ügyvédi Társulás jelen Tájékoztatóban megnevezett Kapcsolattartójától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Kapcsolattartó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken és munkavégzésen alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Irodák indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ügyfelek kizárólagos felelőssége és kötelezettsége, hogy jelezze a megbízott Ügyvédi Iroda felé az adataiban bekövetkezett bármely változást. Ezen kötelezettségének az ügyfél a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles eleget tenni.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Társulás tagjai késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Ügyvédi Társulás tagjai pedig kötelesek arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Ügyvédi Irodákra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Társulás tagjai korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Társulás tagjai ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Ügyvédi Társulás tagjainak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk) : az Ügyvédi Társulás tagjai késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügyvédi Társulás tagjai a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügyvédi Társulás tagjai, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) ésszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy ii) megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Ügyvédi Társulás tagjait terheli.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Ügyvédi Társulás tagjaival szembeni eljárást az érintett Ügyvédi Iroda tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Ügyvédi Társulás valamely tagja közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Ügyvédi Társulás tagja rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Ügyvédi Társulás tagja ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Ügyvédi Társulás tagjától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

VII. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsák. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van.